Testamentti: Mikä se on?

Testamentti on dokumentti, jolla voit määrätä mitä omaisuudellesi tapahtuu kuoleman jälkeen.

Testamentti

Olemme keränneet tälle sivulle kaiken tarvitsemasi tiedon testamentista. Voit siirtyä lukemaan testamentista ja sen hyödyistä klikkaamalla alla olevia otsikoita:

 Mikä on testamentti?

Kun henkilö kuolee, hänen omaisuutensa jaetaan perillisille. Ilman testamenttia omaisuus jaetaan Suomen lain mukaan, eikä huomioon oteta vainajan mahdollisia toiveita siitä, kuka perii mitäkin tai miten omaisuus jaetaan.

Voit vaikuttaa lain määräämään perimysjärjestykseen ainoastaan testamentilla. Jos vainajalla ei ole perillisiä, ilman testamenttia omaisuus menee valtiolle.

Jokaisen kannattaisi tehdä testamentti

Testamentin tekeminen on suositeltavaa elämän yllätyksellisyyden ja testamentin perintöverotuksen yhteydessä tarjoamien säästöjen vuoksi. Testamentin tekemistä voidaan suositella etenkin henkilöille, jotka:

 • Haluaa määrätä omaisuutensa periytymisestä,
 • Elää avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa,
 • Haluaa välttää perinnöstä aiheutuvia riitoja,
 • Haluaa minimoida perillisten maksettavaksi tulevan perintöveron määrän

Testamentti kannattaa tehdä, jos haluat itse määrätä omaisuutesi kohtalosta kuolemasi jälkeen. Testamentin voi tehdä jokainen tervejärkinen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Myös 15 vuotta täyttänyt henkilö voi tehdä testamentin siitä omaisuudestaan, jonka on omalla työllään ansainnut.

Testamentilla autat muita

Testamentin tekemällä voi muun muassa säästää huomattavia summia rahaa perintöverotuksen yhteydessä, turvata lesken oikeuksia ja ehkäistä mahdollisten perintöriitojen puhkeamista. Testamentin tekeminen kannattaa aina, sillä voit tilanteiden muuttuessa tehdä aina uuden tai vaihtoehtoisesti peruuttaa jo tekemäsi testamentin.

 • Testamentilla voit vähentää maksettavan perintöveron määrää,
 • Testamentilla voit turvata lesken aseman,
 • Testamentilla voit ehkäistä perintöriitojen syntymisen.

Testamentti ei vaikuta omaisuuden käyttöön elinaikana, vaan se astuu voimaan vasta kuoleman jälkeen. Testamentti koskee sitä omaisuutta, joka testamentintekijällä kuolinhetkellään on tai sitä, josta testamentissa määrätään.

Kuka tahansa voi laatia testamentin

Testamentin voi tehdä helppotestamentti.fi -palvelussa helposti itse. Jotta testamentti on pätevä, sen tulee täyttää lain sanelemat tarkat muotovaatimukset ja olla tehty määrättyä menettelytapaa noudattaen. Testamentti on tehtävä itse, valtakirjaa ei voi käyttää. Kahden todistajan pitää myös allekirjoittaa testamentti. Testamentin peruuttamisen voi tehdä haluamallaan tavalla, siinä ei mitään menettelytapaa ole säädetty pakolliseksi.

Helppotestamentti.fi -palvelussa teet testamentin vaivattomasti ja ohjatusti, sekä myös edullisesti.

Testamentilla voidaan vähentää maksettavaa perintöveroa

Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen. Perintöveron suuruus lasketaan perintöosan suuruuden ja sukulaissuhteen perusteella. Helppotestamentti.fi -testamenttipohja mahdollistaa perinnön vastaanottamisen haluamallaan omistusmuodolla, jonka myötä verosuunnittelu on mahdollista perinnön saamisen yhteydessä.

Verottajalta löytyy helppokäyttöinen laskuri, jonka avulla voit selvittää perintöveron määrän. Alle 20 000 euron perinnöstä per perillinen ei makseta veroa.

Avaa verottajan perintöverolaskuri painamalla tästä

Kuinka perintöveron määrään voi vaikuttaa?

Suurin osa perintöveron suuruuten vaikuttavista toimista, kuten lahjojen antaminen ja testamentti, ajoittuvat elinaikaan. Perintöverotuksen määrään voidaan vaikuttaa perukirjoituksen yhteydessä omaisuuden hinnan arvioinnilla ja perinnöstä luopumisella tai osittaisella luopumisella.

Testamentin saaja voi halutessaan luopua testamentin nojalla saadusta perinnöstä kokonaan tai vaan osittain. Testamentin saaja voi esimerkiksi vastaanottaa perityn omaisuuden omistusoikeuden sijasta hallintaoikeudella, jonka myötä perintöveron määrään on mahdollista vaikuttaa. Helppotestamentti.fi -palvelun testamenttipohjissa otetaan huomioon perintämuodon määräämisvalta perimisen yhteydessä, joka mahdollistaa perintöveron minimoimisen vasta perinnön yhteydessä. Lisätietoa perinnöstä luopumisesta Verohallinnon sivuilta.

Tee testamentti ennen kuin se on myöhäistä

Testamentin tekeminen ei ole kuolemanjulistus, vaan fiksujen ihmisten keino päättää perinnön jakamisesta ja säästää perillisiltä merkittäviä summia perintöverotuksen yhteydessä. Testamentti kannattaa tehdä nyt. Helppotestamentti.fi -palvelu tarjoaa sinulle kaiken mitä testamentin tekemisessä tarvitset.

Esimerkkejä ja kysymyksiä

 • Mikä on testamentti?

  Testamentti on kirjallinen dokumentti, jolla henkilö määrää omaisuutensa jakamisesta kuolemansa jälkeen. Ilman testamenttia vainajan omaisuus jaetaan suoraan perimisjärjestyksessä, joka määräytyy Suomen laissa. Henkilön eläessä omaisuudestaan voi määrätä vapaasti, mutta kuoleman jälkeiseen omaisuuden jakoon ja oman tahdon ilmaisuun voi vaikuttaa ainoastaan testamentilla.

 • Kuinka paljon testamentin tekeminen maksaa?

  Helppotestamentti.fi -palvelussa testamentin tekeminen maksaa vain 24 euroa. Palvelun hintaan sisältyy testamenttipohja, selkeät video-ohjeet ja henkilökohtainen avustaja. Helppotestamentti.fi -palvelussa onnistut varmasti, saat 100% 14 vuorokauden rahat takaisin tyytyväisyystakuun.

  Asianajajan kanssa tehtyjen testamenttien hinnat vaihtelevat muutamista sadoista euroista useisiin tuhansiin euroihin riippuen asinajajan tuntiveloituksesta sekä testamentin tekemiseen käytetystä ajasta. Suosittelemme asianajajan puoleen kääntymistä, jos testamentattavan omaisuuden arvo ylittää kaksi miljoonaa euroa, jos perilliset ovat riitautuneet keskenään tai jos et ole Suomen kansalainen.

 • Kenen hyväksi testamentti voidaan tehdä?

  Testamentatun omaisuuden ensisijaisena saajana voi olla vain henkilö, joka elää testamentintekijän kuolinhetkellä taikka on sitä ennen siitetty ja syntyy sittemmin elävänä. Voit määrätä testamentillasi omaisuutesi, tai osan siitä, menevän myös esimerkiksi yritykselle, järjestölle, koululle tai yhteisolle. Voit testamentissasi ilmaista mihin tarkoitukseen toivot testamentattujen varojen käytettävän.

 • Mistä omaisuudesta testamentilla voidaan määrätä?

  Yksityinen ihminen voi määrätä testamentilla koko omaisuudestaan. Jos henkilöllä on rintaperillisiä (rintaperillinen = lapsi tai kuolleen lapsen lapsi), heille kuuluu automaattisesti ”lakiosa”, joka on puolet henkilön omaisuudesta. Perintö jakautuu siis ”lakiosaan” ja ”vapaaosaan”, molempien ollessa kooltaan puolet koko perinnön suuruudesta. Testamentilla voidaan määrätä koko omaisuudesta, mutta rintaperilliset voivat halutessaan vaatia itselleen lakiosaa, jos testamentti loukkaa heille lain määräämää perintöoikeutta.

  Mahdolliset perilliset voivat kuitenkin kunnioittaa edesmenneen henkilön testamentattua viimeistä tahtoa hyväksymällä testamentin. Tällaisissa tilanteissa ”lakiosan” ja ”vapaaosan” erittelyllä ei ole merkitystä.

  Helppotestamentti.fi -palvelussa voi testamentata koko omaisuuden tai vaikka vain ”vapaaosan” ja jättää ”lakiosan” rintaperillisille. ”Lakiosa” ei tarjoa kovinkaan tehokasta suojaa rintaperillisille ja useimmat oikeudenkäynnit ovat päättyneet lakiosaansa tavoittelevan tappioon.

 • Kuinka testamentti tulee voimaan?

  Testamentti ei tule voimaan itsestään. Siihen on nojauduttava. Joka haluaa saada testamentatun omaisuuden itselleen, sen on saatettava testamentti perillisten tietoon antamalla siitä jokaiselle perilliselle oikeaksi todistettu jäljennös. Alkuperäiseen testamenttiin on saatava todiste tiedoksiantamisesta. Tiedoksiantamiselle ei ole säädetty laissa määräaikaa. Testamentin tiedoksisaannista lähtee juoksemaan testamentin moiteaika, joka kestää kuusi kuukautta. Tämän kuuden kuukauden aikana perilliset voivat moittia testamenttia ja vaatia lakiosaansa.

  Usein pyydetään, että perillinen testamentista tiedon saatuaan antaisi hyväksymislausuman, jolloin kuuden kuukauden odottamiselta säästytään. Testamentin hyväksyminen tarkoittaa sen myöntämistä, että testamentti on tehty oikeaa menettelytapaa noudattaen ja että testamentintekijä on ollut riittävässä ymmärryksessä. Jos hyväksyntää pyydetään perittävän lapselta tai lapsenlapselta, niin hyväksyntään olisi hyvä ottaa mukaan maininta lakiosasta.

  Testamentin hyväksymisellä on merkitystä vain, jos testamentti on todella olemassa. Suomen lain mukaan testamenttiin voi vedota yhtä hyvin Suomen kansalinen kuin ulkomaalainenkin henkilö.

 • Kuka voi moittia testamenttia?

  Testamentin moite on perillisen väite, että testamentti on pätemätön. Testamentin moite ei ole yleinen menettelytapa, jolla puolustetaan perintöoikeuttaan. Testamentin moitetta käytetään vaan kun halutaan väittää testamenttia pätemättömäksi. Testamenttia voi moittia lähin perillinen. Jos testamentti nimitetään moitteen johdosta pätemättömäksi, omaisuus menee testamentinsaajan sijasta lähimmälle perilliselle. Testamenttia moititaan kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksisaannosta tuomioistuimessa ajettavalla kanteella.

  Noudattamalla lain asettamia testamentin muotovaatimuksia vältetään turhat moiteoikeudenkäynnit. Näissäkin asioissa laiha sopu on parempi kuin lihava riita, ottaen huomioon oikeudenkäynnin kustannukset. Ne eivät nimittäin kuulu oikeusturvavakuutuksen piiriin.

 • Voiko testamentti vanhentua?

  Kun testamentti on allekirjoitettu ja todistettu, se ei sinänsä vanhene. Jos tekoajan olosuhtet kuitenkin muuttuvat, on syytä tarkastaa testamenttimääräysten sisältö ja mahdollisesti tarpeen mukaan tehdä kokonaan uusi testamentti.

 • Esimerkki: Miten testamentti vaikuttaa perintöön?

  Omaisuutta voi määrätä testamentilla kenelle vain, mutta lähtökohtaisesti rintaperilliset eli lapset tai lapsenlapset, perivät laissa heille määritetystä osasta puolet joka tapauksessa. Testamentin tekemällä voi myös turvata mahdollisen eloonjääneen puolison asemaa, sillä esimerkiksi avopuolisot eivät peri toisiaan ollenkaan, jos testamenttia ei ole tehty.

  Esimerkki avolesken oikeuksien turvaamisesta:

  Avopuoliso jää 60-vuotiaana leskeksi. Avopari on asunut 20 vuotta parin yhteisesti omistamassa asunnossa. Avoparilla on kaksi yhteistä lasta. Avoleskellä ei ole merkittäviä säästöjä.

  Avolesken kohtalo:
  – jos avopari ei ole tehnyt testamenttia: leski ei peri mitään, lapset perivät vainajan osuuden asunnosta kokonaan, jonka myötä leski joutuu muuttamaan asunnosta pois, jotta lapset pystyvät maksamaan asunnon perimisestä syntyvät perintöverot
  – jos avopari on tehnyt testamentin: leski saa lainvoimaisen käyttöoikeuden asuntoon, lapset perivät asunnon omistusoikeuden ja maksavat huomattavasti pienemmät perintöverot

 • Esimerkki: Miten testamentti vaikuttaa perintöveroon?

  Tekemällä testamentin, voi säästää merkittäviä summia perintöveroissa. Jos testamentti esimerkiksi koskee vain hallintaoikeutta, katsotaan sen rasittavan hallintaoikeuden alaista omaisuutta, mikä pienentää perintöveron maksettavaa määrää. Testamentilla voi myös siirtää omaisuutta suoraan lapsenlapsille tai lapsenlapsenlapsille, millä vältetään yhden sukupolven perintöverojen maksaminen.

  Esimerkki perintöverossa säästämisestä:

  Puoliso jää 60-vuotiaana leskeksi. Parilla on yhteinen omakotitalo ja kesämökki, jotka verottaja on arvioinut yhteensä 250 000 euron arvoisiksi. Parilla on yksi yhteinen lapsi.

  Lapselle jää maksettavaa perintöveroa
  – jos pari ei ole tehnyt testamenttia: 11 950€
  – jos pari on tehnyt testamentin: 5 807,50€

  Säästöä syntyy yhteensä: 6 142,50€


helppotestamentti.fi
Tammelan puistokatu 22 33100 Tampere Suomi
Puhelin: 040 090 2325 (ark. klo 12 - 14)
SIVUN KÄYTTÖEHDOTRekisteriote

Setup Menus in Admin Panel